Οι Δικαιούχοι που έχουν αναθέσει την διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον Οργανισμό μας, δύνανται να χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης εφόσον:

(α) Πρόκειται για μη εμπορική χρήση, δηλαδή για χρήση δια της οποίας δεν επιδιώκεται οικονομικό όφελος άμεσο ή έμμεσο των συμβαλλομένων (δικαιούχο ή χρήστη) ή και τρίτων, συνεπώς δεν εξυπηρετείται τυχόν εμπορική εκμετάλλευση υπέρ οιουδήποτε εμπλεκομένων στην αδειοδοτούμενη χρήση.

(β) Η άδεια δίδεται αποκλειστικά για συγκεκριμένη χρήση, η οποία καθορίζεται επακριβώς στην σύμβαση, ιδίως ως προς τον μη εμπορικό της χαρακτήρα, το πρόσωπο του χρήστη, το συγκεκριμένο έργο και την ελάχιστη απαιτούμενη για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης διάρκεια. ΄Οροι που επιτρέπουν την δημιουργία παράγωγων έργων, την περαιτέρω μεταβίβαση της χορηγουμένης αδείας, πολλαπλές δυνατότητες χρήσης του αδειοδοτουμένου έργου, διεύρυνση του αδειοδοτουμένου ρεπερτορίου, παράταση της διάρκειας και γενικώς όροι που σχετικοποιούν τον συγκεκριμένο, εξαιρετικό, προσωρινό και μη εμπορικό χαρακτήρα της αδειοδότησης αποκλείονται.