Ο Οργανισμός ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, έχει συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αντίστοιχους προς αυτόν οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της αλλοδαπής (πνευματικών δικαιωμάτων Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Μοντέρ, Ηχοληπτών, Ενδυματολόγων) τους OAZA & OOA-S, από την Τσεχία, καθώς και τον νοβηγικό Norwaco.