Ο Οργανισμός ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, έχει συνάψει συμβάσεις αμοιβαιότητας με δύο αντίστοιχους προς αυτόν οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης της αλλοδαπής (πνευματικών δικαιωμάτων Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Μοντέρ, Ηχοληπτών, Ενδυματολόγων) τον OAZA, Czech Republic και τον OOA-S, Czech Republic.