Διαδικασία για την υποβολή καταγγελίας – Επίλυση διαφορών

Ο Οργανισμός σύμφωνα με τα άρθρα 42,44,45 του Ν.4481/2017, θέτει στη διάθεση των μελών του για λογαριασμό των οποίων έχει αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους, αποτελεσματικές και έγκαιρες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση καταγγελιών, ιδίως σε σχέση με τη Σύμβαση Ανάθεσης για τη διαχείριση των δικαιωμάτων και τη λήξη αυτής ή την ανάκληση ή την καταγγελία των δικαιωμάτων, τους όρους εισδοχής μέλους, την είσπραξη των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις διανομές.

Η καταγγελία κατατίθεται εγγράφως, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνει ο καταγγέλων, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας στον Οργανισμό, ο Οργανισμός ενημερώνει τον καταγγέλοντα για τη λήψη της αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της.

Ο Οργανισμός οφείλει να απαντά εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της καταγγελίας. Εάν απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία από τον Οργανισμό, μπορεί να τα ζητήσει από τον καταγγέλοντα εντός της ως άνω προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση ο Οργανισμός οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης των συμπληρωματικών στοιχείων.

Για να υποβάλετε καταγγελία παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.