Ο Οργανισμός μας δεν έχει συνάψει συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών.