Για να εγγραφεί κανείς μέλος απαιτούνται:

 • αίτηση εγγραφής μέλους
 • υποβολή φόρμας ρεπερτορίου
 • υποβολή φόρμας προσωπικών στοιχείων (τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • υποβολή υπογεγραμμένης σύμβασης ανάθεσης
 • καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας και των διαχειριστικών εξόδων

Σε συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση. Εφόσον τηρούνται οι νόμιμες απαιτήσεις, το Δ.Σ. εγκρίνει το αίτημα και το παραπέμπει στην Γενική Συνέλευση των μελών για οριστική έγκριση.

Για μέλη που έχουν αποβιώσει, οι κληρονόμοι απαιτείται να προσκομίσουν τα εξής:

Δικαιολογητικά που πιστοποιούν κληρονόμους μελών που έχουν αποβιώσει και δεν υπάρχει διαθήκη

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (από το αρμόδιο Ληξιαρχείο)
 2. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (από τον αρμόδιο Δήμο)
 3. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο)
 4. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας (από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο)
 5. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης περιουσιακού δικαιώματος (από το αρμόδιο Πρωτοδικείο)

Δικαιολογητικά που πιστοποιούν κληρονόμους μελών που έχουν αποβιώσει και υπάρχει διαθήκη

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (από το αρμόδιο Ληξιαρχείο)
 2. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (από τον αρμόδιο Δήμο)
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο δημοσιευθείσας διαθήκης
 4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης νεότερης διαθήκης (από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο)
 5. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας (από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο)
 6. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης περιουσιακού δικαιώματος (από το αρμόδιο Πρωτοδικείο)
 7. Κληρονομητήριο (εάν υπάρχει)

Για θανόντες πριν την 1.3.2013 η διαδικασία διαφέρει ελαφρά, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Οργανισμό.

 

Η διαδικασία εγγραφής του μέλους στον Οργανισμό και οι σχετικές προϋποθέσεις ορίζονται από το Καταστατικό και συγκεκριμένα στα άρθρα 3, 5 και 6 αυτού.

Άρθρο 3: Κεφάλαιο και συνεταιριστικές μερίδες

Α) Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού είναι μεταβλητό. Χωρίζεται σε ίσες μερίδες αξίας 30 ευρώ που ενσωματώνονται σε ονομαστικούς τίτλους της ίδιας αξίας. Η πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας αναπροσαρμόζεται στο άρτιο υποχρεωτικά ανά διετία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και με βάση τον επίσημο μέσο πληθωρισμό της διετίας που πέρασε. Η διαφορά αυτή θα φαίνεται σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Κάθε τίτλος φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

Β) Κάθε συνέταιρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η καταβολή της οποίας πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή του συνεταίρου. Οι κληρονόμοι και κληροδόχοι των συνεταιριστικών μερίδων αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, εφόσον πληρούν τις σχετικές που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Εάν μία συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται αιτία θανάτου σε περισσότερους δικαιούχους, αυτοί ορίζουν ένα κοινό εκπρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου.

Γ) Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να αποκτήσει συνεταιριστικές μερίδες παρά μόνο από χαριστική αιτία (ή ως κληροδότημα).

Δ) Σε περίπτωση αποχώρησης ή αποκλεισμού ή μη απόκτησης της ιδιότητας του συνεταίρου δύναται να υπάρχει αξίωση μόνο για απόδοση της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας που είχε εισφέρει.=

Άρθρο 5: Σύμβαση Ανάθεσης

Α) Οι συνέταιροι αναθέτουν στο Συνεταιρισμό τη διαχείριση και προστασία του συνόλου των πνευματικών δικαιωμάτων, των οποίων είναι δικαιούχοι. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν με τον Συνεταιρισμό Σύμβαση Ανάθεσης, τριετούς διάρκειας, οι όροι της οποίας εγκρίνονται και τροποποιούνται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 14.

Β) Ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να αποδεχθεί την ανάθεση διαχείρισης και μερικών μονάχα από τις αναφερόμενες στη Σύμβαση Ανάθεσης εξουσίες εκμεταλλεύσεως του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας του δικαιούχου, εφόσον ο δικαιούχος απευθύνει εγγράφως σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τούτο κρίνει ότι δια της αιτούμενης μερικής διαχείρισης ορισμένων μόνο εξουσιών εκμετάλλευσης δεν διακυβεύεται η διαπραγματευτική έναντι των χρηστών ισχύς του Συνεταιρισμού και εν γένει δεν παραβλάπτεται η αποτελεσματική συλλογική διαχείριση που ασκείται από τον Συνεταιρισμό. Η ως άνω μερική διαχείριση ορισμένων μόνο εξουσιών αφορά πάντως στο σύνολο των Έργων του δημιουργού καθώς και σ’ εκείνα που πρόκειται να δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Ανάθεσης. Με την κατάθεση της αίτησης στον συνεταιρισμό και τη σύναψη της Σύμβασης Ανάθεσης, ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει στο Συνεταιρισμό αναλυτικό κατάλογο όλων των έργων τα οποία έχει δημιουργήσει. Ο ανωτέρω κατάλογος πρέπει να ενημερώνεται από τον δικαιούχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Ανάθεσης.

Γ) Στην περίπτωση κατά την οποία δικαιούχος απευθύνει εγγράφως αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού για να του επιστραφεί συγκεκριμένη εξουσία εκμετάλλευσης του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής του ιδιοκτησίας από τις ανατεθείσες για διαχείριση κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση Ανάθεσης προκειμένου να την διαχειριστεί ατομικά και για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες χρήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποδεχθεί την επάνοδο της εν λόγω εξουσίας εκμετάλλευσης στο δικαιούχο για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες χρήσεις, εφόσον κρίνει ότι δια της κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο επανόδου της εν λόγω εξουσίας στο δικαιούχο δεν διακυβεύεται η διαπραγματευτική έναντι των χρηστών ισχύς του Συνεταιρισμού και εν γένει δεν παραβλάπτεται η αποτελεσματική συλλογική διαχείριση που ασκείται από το Συνεταιρισμό.

Δ) Για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων του δικαιούχου που έχουν συμπεριληφθεί στο ρεπερτόριο του Συνεταιρισμού, ο δικαιούχος καταβάλει στο Συνεταιρισμό ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων στο Συνέταιρο εισπράξεων, όπως αυτό καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση κατά τρόπο γενικό για το σύνολο των δημιουργών της κάθε κατηγορίας και για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης χωριστά. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Συνεταιρισμός εισπράττει πνευματικά δικαιώματα δημιουργού που δεν είναι συνεταίρος ή πνευματικά δικαιώματα συνεταίρου για έργα, που αυτός δεν έχει συμπεριλάβει στο ρεπερτόριο του Συνεταιρισμού, ο Συνεταιρισμός δικαιούται να παρακρατεί ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων στο δημιουργό εισπράξεων. Το ύψος του εν λόγω ποσοστού καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τρόπο γενικό για το σύνολο των δημιουργών της κάθε κατηγορίας και για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης χωριστά.

Άρθρο 6: Μέλη του Συνεταιρισμού

Α) Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου οι πνευματικοί δημιουργοί συμβολών οπτικοακουστικών έργων, οι κληρονόμοι αυτών καθώς και οι τυχόν ασκούντες τις εξουσίες αυτών εκ του νόμου ή δυνάμει εγκύρου συμβάσεως.

Συνεταίρος Δημιουργός δύναται να μετέχει σε προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με την επαγγελματική του ιδιότητα για την δημιουργία έργων και την προώθηση τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση δε μπορούν να αρνηθούν την εγγραφή στο Συνεταιρισμό των πνευματικών δημιουργών, των κληρονόμων τους ή των τυχόν ειδικών διαδόχων τους, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο.

Β) Δεν μπορούν να αποκτήσουν ή χάνουν την ήδη αποκτηθείσα ιδιότητα συνεταίρου όσοι:

1. συμμετέχουν σε άλλο Οργανισμό Συλλογικής διαχείρισης με τον ίδιο σκοπό
2. διετέλεσαν μέλη άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και αποχώρησαν χωρίς να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους ή διεγράφησαν από αυτόν λόγω καταδίκης για ποινικά αδικήματα ή για διαχειριστικές ατασθαλίες,
3. με τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδικάστηκαν για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 66 του Ν.2121/1993,
4. ασκούν επιχείρηση όμοια προς τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισμού,
5. ενήργησαν αποδεδειγμένα εναντίον των συμφερόντων του Συνεταιρισμού.

Γ) Για να εγγραφεί συνέταιρος απαιτείται:

1. να υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με κατάλογο δημοσιευθέντων έργων, το οποίο και αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση. Η εγγραφή νέων μελών φέρεται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει, ύστερα από σχετική γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, και για τις αιτήσεις εγγραφής μελών που δεν έγιναν τυχόν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξης τους σε όργανα του Συνεταιρισμού επιτρέπεται μετά την έγκριση της αίτησης εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση.

2. να υπογράψει τη Σύμβαση Ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού.

3. να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται σε 60 ευρώ. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής αναπροσαρμόζεται ανά διετία ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση το μέσο πληθωρισμό της διετίας που πέρασε

Περαιτέρω θέματα ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία.