Διαχείριση Δικαιωμάτων Ραδιοτηλεοπτικής Μετάδοσης Κιν/κών Ταινιών Ρεπερτορίου του Οργανισμού  20%
Διαχείριση Δικαιωμάτων Ραδιοτηλεοπτικής Μετάδοσης Έργων Ρεπερτορίου Οργανισμού που Ενσωματώνονται στα Προγράμματα της ΕΡΤ Α.Ε.  20%
Διαχείριση Εύλογης Αμοιβής Άρθρου 18 Ν.2121/1993  20%