Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος Β του Καταστατικού, κάθε συνέταιρος εγγράφεται για μια υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η καταβολή της οποίας πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με την εγγραφή του συνεταίρου. ΟΙ κληρονόμοι και κληροδόχοι των συνεταιριστικών μερίδων αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, εφόσον πληρούν τις σχετικές που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος. Εάν μια συνεταιριστική μερίδα μεταβιβάζεται αιτία θανάτου σε περισσότερους δικαιούχους, αυτοί ορίζουν ένα κοινό εκπρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος Η του Καταστατικού, ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο. Συνεταίρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλον συνέταιρο ως πληρεξούσιό του ώστε να τον εκπροσωπήσει και ψηφίσει αντ’ αυτού σε Γενική Συνέλευση, υπό τον όρον ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης δεν απαιτούν μυστική ψηφοφορία. Ψήφος δια εκπροσώπου δεν επιτρέπεται στις διαδικασίες εκλογής Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση ισχύει ειδικώς για συγκεκριμένη μία Γενική Συνέλευση. Συνεταίρος δεν μπορεί να εκπροσωπήσει πάνω από δύο απόντες συνεταίρους. Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει αποδεκτή ψήφος από απόσταση, υπό τον όρον ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν απαιτούν μυστική ψηφοφορία και έχει ληφθεί κάθε μέτρο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του μέλους που ψηφίζει από απόσταση.