Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Δ του Καταστατικού του Οργανισμού, για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων του δικαιούχου που έχουν συμπεριληφθεί στο ρεπερτόριο του Συνεταιρισμού, ο δικαιούχος καταβάλει στο Συνεταιρισμό ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων στο Συνεταιρισμό εισπράξεων, όπως αυτό καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση κατά τρόπο γενικό για το σύνολο των δημιουργών της κάθε κατηγορίας και για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης χωριστά.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Συνεταιρισμός εισπράττει πνευματικά δικαιώματα δημιουργού που δεν είναι συνεταίρος ή πνευματικά δικαιώματα συνεταίρου για έργα, που αυτός δεν έχει συμπεριλάβει στο ρεπερτόριο του Συνεταιρισμού, ο Συνεταιρισμός δικαιούται να παρακρατεί ένα ποσό που υπολογίζεται κάθε φορά βάσει ποσοστού επί του συνόλου των αποδοτέων στο δημιουργό εισπράξεων. Το ύψος του εν λόγω ποσοστού καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τρόπο γενικό για το σύνολο των δημιουργών της κάθε κατηγορίας και για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης χωριστά.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού κατατίθενται σε προθεσμιακό λογαριασμό.