Ο Ισοκράτης αναζητεί υπάλληλο.

Τα αντικείμενα απασχόλησης θα είναι:

  • βοηθός λογιστού
  • βοηθός διοικητικών υπηρεσιών

Απαιτούνται:

  • Γνώσεις Οικονομικών (συναφές πτυχίο ΑΕΙ – επί πτυχίω τελειόφοιτοι δεκτοί)
  • Δεξιότητες πληροφορικής και άριστη γνώση MS Excel
  • Άριστη γνώση Αγγλικής (μέρος της εργασίας θα γίνεται στα αγγλικά)

Θα συνεκτιμηθούν θετικά:

  • επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο
  • γνώσεις κινηματογράφου

Η πρόσληψη θα γίνει κατ’ αρχήν για περίοδο δύο μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Μισθός εκκίνησης 780€ μεικτά.

Πλήρης απασχόληση στο γραφείο του Ισοκράτη, στο κέντρο της Αθήνας, ωράριο 10:00-18:00.