Ο Ισοκράτης – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων προτίθεται να προσλάβει Γενικό Διευθυντή. Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την σχετική αίτηση στο info@isocratis.gr μέχρι την 15η Ιουλίου 2020.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Νομικών, Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών. Άριστη γνώση της αγγλικής. Διετής εμπειρία στην Διοίκηση ΟΣΔ, Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (δεκτή και αθροιστικά). Ιδιαίτερη γνώση των αντικειμένων της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, των ιδιαιτεροτήτων του Οπτικοακουστικού Τομέα, επαρκής χειρισμός σουίτας γραφείου η/υ και άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστούν θετικά. Όλα τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά έγγραφα. Τηλ επικοινωνίας 2103626752